nórto-s / borealis • austo-s / orientalis • sú-n-to-s / australis • uestos / occidentalis

what do i need to focus on for my highest good today?

nórto-s / borealis • austo-s / orientalis • sú-n-to-s / australis • uestos / occidentalis

what do i need to focus on for my highest good today?

  1. beauty-will-save-us posted this
Canvas  by  andbamnan